Bodelning

Vid en skilsmässa, eller när ena maken avlider, ska oftast en bodelning göras. En bodelning innebär att makarnas tillgångar värderas och sedan får varje make hälften av det sammanlagda värdet. Hur tillgångarna ska värderas och vem som ska ha vilka tillgångar bestämmer makarna själva. Är makarna inte överens om hur värdering och uppdelning ska gå till så finns det särskilda regler för detta.

Man är skyldig att upprätta ett skriftligt avtal över bodelningen. För att undvika tveksamheter, och eventuella framtida tvister, kan det vara både tryggt och ekonomiskt klokt att ta hjälp av en advokat.

Vid bodelning mellan sambor gäller speciella regler.

Hur kan vi hjälpa dig?