Avtalsrätt

Kontaktperson

Johanna Nordgård

En grundläggande princip inom avtalsrätt är att avtal är bindande och ska hållas. En annan viktig princip inom avtalsrätten är avtalsfrihet, det vill säga att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll och utformning. Avtalsfriheten har dock vissa begränsningar. Vissa avtal påverkas av formkrav och tvingande rättsregler. Oskäliga avtal eller avtalsvillkor kan även i vissa fall jämkas, vilket innebär en justering av vad som ursprungligen avtalats mellan parterna.

Vi företräder klienter vid upprättande av avtal samt vid tvister om avtals giltighet och tolkning av avtalsvillkor.