Fastighetsrätt & Entreprenadrätt

När du behöver hjälp med fastighetsrätt

Står du inför ett bostadsköp eller en tvist kopplat till din fastighet? Välkommen till ON Advokater – Vi hjälper dig att driva ditt ärende.

Våra tjänster

Vi företräder såväl säljare som köpare i alla typer av frågor kopplat till fastighetsrätt. Däribland kan vi driva förhandlingar och upprätta avtal som rör köp och försäljning av kommersiella och privata fastigheter. Vi har stor erfarenhet av tvister avseende dolda fel i fastigheten, som exempelvis fuktskador, mögel och avvikelser från köpeavtal.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl entreprenörer som beställare i alla typer av tvister, upphandling av entreprenader, upprättande och tolkning av avtal samt i frågor om fel, garantier och besiktning. Vi har dessutom ett mycket gott samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt brukar oftast delas in i två kategorier; allmän och speciell fastighetsrätt. Den allmänna delen är i många avseenden identisk med den civilrättsliga delen av fastighetsrätt och reglerar bland annat frågor kring äganderätt och nyttjande av fastigheter. Viktiga lagar inom fastighetsrätt är:

  • Jordabalken
    I Jordabalken regleras äganderätten till fast egendom, såsom mark, byggnader och tomträtt. I lagen återfinns bestämmelser kring överlåtelse av fastigheter, arrende, hyra och nyttjanderätt.
  • Bostadsrättslagen
    Bostadsrättslagen reglerar förhållandet mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Lagen innehåller bestämmelser om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt aktiviteter i föreningens styrelse, gällande beslut, ekonomi, förvaltning av fastigheten och tvistlösning.

Att tänka på vid köp av fastighet

När du ska investera i en fastighet rör det sig ofta om stora belopp. För att göra en bra affär är det därför viktigt att ha koll på juridiken kring köpet. Det är alltid nödvändigt att upprätta ett skriftligt avtal. För att fastighetsköpet ska vara giltigt måste det utformas på följande vis och innehålla följande uppgifter:

  • Avtalet ska vara skriftligt
  • Köpehandlingen ska undertecknas av både säljare och köpare
  • Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeobjektet, lämpligen fastighetsbeteckningen
  • Det ska finnas en skriftlig överlåtelseförklaring

Kontakta oss när du behöver hjälp

Står du inför en tvist eller har du frågor kring fastighetsrätt? Varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Kontakt